CZARNA TAKTYKA - Dowodzenie operacją


Opisany poniżej sposób dotyczy dowodzenia szturmem na obiekt.

Dowódca szturmu zbiera informacje od:


Rolą dowódcy jest zbieranie i przetwarzanie informacji, synchronizowanie i zgrywanie działań, wnoszenie korekt oraz wydawanie rozkazów.

Dowódcy zespołów szturmowych informują drogą radiową dowódcę na jakim poziomie gotowości się znajdują. Rozróżnia się 4 poziomy gotowości:
- informacja: zespół X, poziom 4- zespół znajduje się na pozycji wyjściowej
     zespół X, poziom 3- zespół udaje się na zajęcie dogodnych pozycji
    zespół X, poziom 2- zespół zajął pozycję
     zespół X, poziom 1- zespół znajduje się w pełnej gotowości i czeka na rozkaz do rozpoczęcia działania

Jeżeli zespoły zgłoszą gotowość na poziomie 1, dowódca podaje komunikat: „Wszystkie zespoły! Uwaga! 5! 4! 3! 2! 1!- Naprzód! Naprzód! Naprzód!”. Wydając komendę „naprzód” trzykrotnie za każdym razem powinien zwalniać i przy wydawaniu komendy naciskać przycisk nadawania w radiotelefonie. Ma to na celu zapobiegnięcie sytuacji, w której dowódca nie naciśnie przycisku nadawania, mimo iż wydaje mu się, że to uczynił. Zespoły szturmowe rozpoczynają działania po usłyszeniu pierwszej komendy „naprzód”. Niekonwencjonalne rozkazy uzależnione są od szczególnej sytuacji. O formie przekazywania rozkazu zespoły muszą być odpowiednio wcześnie powiadomione.

Należy też przestrzegać zasady informacji zwrotnej. Polega to na tym, że jeżeli przykładowo rozkaz od dowódcy brzmi: „strzelec x- nie strzelaj!”, strzelec odpowiada: „strzelec x- rozumiem: nie strzelaj”. Jest to konieczne, ponieważ na skutek np: zakłóceń fal radiowych, zbyt krótkiego wciśnięcia przyciska nadawczego, itp. treść komunikatu może zostać zniekształcona, niezrozumiana lub źle zrozumiana.